iso

>Tag:iso

ACinfotec: Live Talk “Going beyond PDPA compliance, preparing for daily privacy operations” Ep.2

5. How to make sure that all employees who touch personal data on daily basis have proper awareness on data protection?  Q. จะแน่ใจได้อย่างไรว่าพนักงานทุกคนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลในการทำงานทุกๆวันจะมีความตระหนักอย่างเหมาะสมด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Ms. Yulia กล่าวว่า การการอบรมที่มีเนื้อหาน่าสนุก น่าสนใจ และการมีปฎิสัมพันธ์ แบบ [...]

เกาะเทรนด์ IT Certificate 2021 เตรียมพร้อมรับมือกับยุค New Normal

ด้วยสถานการณ์การแข่งขันที่สูงขึ้นในทุกธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสายวิชาชีพ IT ซึ่งถูก Disrupt จากเทคโนโลยีและ New Business Model ทำให้ทุกคน ทุกองค์กร ให้ความสำคัญในการ Up-Skill & Re-Skill ด้วยการเลือกเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก และมี Certificate การันตีความเชี่ยวชาญ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้ตนเองและพัฒนาทักษะให้เป็นที่ต้องการขององค์กรชั้นนำ ในปี 2020 ที่ผ่านมาสถานการณ์ COVID-19 ทำให้ทุกธุรกิจต้องปรับตัวไปพร้อม ๆ กับการพัฒนาบุคลากรในองค์กร บางองค์กรมีการ Work from [...]

ACinfotec จัดอบรมหลักสูตร ISO 22301 Lead Implementer

ACinfotec Training - 16 - 20 มีนาคม นักเรียนเรามาสอบกันแต่เช้าเลย หลักสูตร PECB ISO 22301 Lead Implementer ดูจากหน้าตาแล้วเตรียมความมั่นใจมากันพร้อมมากๆ ขอให้ทุกท่านนำความรู้ที่อาจารย์ ชัชภณ สอนไปใช้ในงานจริงให้ได้เยอะๆนะค่ะ หลักสูตร PECB ISO 22301 Lead Implementer จะมีขึ้นอีกครั้งที่เดือนสิงหาคม ซึ่งสามารถติดตามหลักสูตรต่างๆได้ใน website https://wordpress-797845-2729752.cloudwaysapps.com/training-calendar/