THE MAGIC OF ATTITUDE

  1. หลักการและเหตุผล

คุณภาพของการทำงานขึ้นอยู่กับทัศนคติ (Attitude)ของผู้ปฏิบัติงานเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นงานที่ต้องติดต่อกับลูกค้า งานที่ต้องประสานงานกับผู้คนจำนวนมาก หรือแม้จะ เป็นงานในกระบวนการผลิตเหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าผู้ปฏิบัติงานที่มีทัศนคติที่ดีต่องานนั้นจะทำงานด้วยความรักและ ชอบในงานที่ทำการปฏิบัติงานก็เป็นไปอย่างมีความสุขทำงานด้วยความเต็มใจและภาคภูมิใจ

ผลที่ได้รับก็คืองานจะออกมาอย่างมีประสิทธิภาพสร้างความพอใจ ให้กับลูกค้าหรือได้ผลผลิตตามที่ต้องการ และผลที่สำคัญประการหนึ่ง ก็คือไม่มีความจำเป็นต้องมีการควบคุมงานอย่างใกล้ชิดนัก เพราะผู้ที่มีทัศนคติเช่นนี้ย่อมทำงานอย่างมีคุณภาพ อยู่แล้วหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือเขาควบคุมงานโดยตัวของเขาเอง การพัฒนาทัศนคติในการทำงานอยู่ที่การสร้างความเข้าใจ (Understanding Changes Attitude)และการสร้างความเข้าใจก็ต้องให้เห็นในเรื่องที่ใกล้ชิดกับตนเอง โดยชี้ให้เห็นข้อเท็จจริงต่างๆ จนผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจได้โดยตนเองว่าตนเองได้รับประโยชน์ ได้ข้อคิดอะไร ในการมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน แล้วก็เสริมว่าถ้าอย่างนั้นในทางปฏิบัติเราจะทำอย่างไร

หมายความว่าเราควรจะคิดอย่างไร เราควรจะมีพฤติกรรมอย่างไร เราควรทำงานอย่างไร เพื่อจะได้มีทัศนคติในเชิงบวกมากยิ่งขึ้นไปอีก

  1. วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักในความหมายของการทำงานที่มีความสุข
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักว่าทัศนคติที่ดีสามารถเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ของการทำงานและการใช้ชีวิตได้
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจการทำงานและเป้าหมาย เพื่อนำพาตนเองและองค์กรไปสู่ความสุขและความสำเร็จ

  1. สิ่งที่บุคลากรและองค์กรจะได้รับ
  • มีความสุขในการทำงาน มากขึ้น
  • สามารถตั้งเป้าและพิชิตเป้าหมายในการทำงานและการใช้ชีวิตได้
  • สามารถเปลี่ยนแปลงความคิดไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นได้
  1. เทคนิคการฝึกอบรม

หลักสูตรการอบรมนี้จะมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ปฏิบัติกิจกรรมอย่างจริงจังในทุกกิจกรรม

ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วมระหว่างการอบรมได้อย่างมีประสิทธิผลโดยแบ่งสัดส่วนของการอบรมออกเป็นดังนี้

• Action Learning 10 %

  • ฟังคำบรรยาย 20 %
  • ฝึกปฏิบัติ 50 %
  • กิจกรรรมกลุ่ม 15 %

• Role play 5 %

 Training Info

Duration :          0.5 Day

Date :                    TBA

Time :                   9.00-12.00 (Flexible)

Venue :                 Client’s Premise

Contact :              T 02 670 8980-3 ext.308 , M 092-282-7410

                                 E  training@acinfotec.com