MOTIVATION WITHIN YOU

 1. หลักการและเหตุผล

ในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันที่ทุกธุรกิจ ทุกหน่วยงานย่อมมีการพัฒนาในทุกๆด้านทั้งทางด้านการผลิต ด้านคุณภาพด้านการบริการ ฯลฯ   เป็นอย่างสูงนั้น แต่ละองค์กรต้องหาปัจจัยที่หลากหลายมาช่วยเพิ่มการพัฒนา  เช่น  นวัตกรรมของเครื่องจักร วัตถุดิบ การขยายพื้นที่การผลิต การฝึกอบรมฯลฯ   ซึ่งปัจจัยทั้งหมดนี้จะสามารถเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพนั้น จะต้องมาจากปัจจัยที่สำคัญที่สุดก็คือ บุคลากรหรือคนในองค์กรนั่นเอง

ดังนั้นถ้าปัจจัยทั้งหมดเกิดจาก บุคลากรหรือคนในองค์กร ทางองค์กรจำเป็นที่ต้องมีการพัฒนาบุคลากรอย่างเร่งด่วน โดยผ่านการฝึกอบรม (Training) ที่มีอยู่มากมายทั้งทางด้านวิชาการ ด้าเทคนิค แต่สิ่งที่สำคัญของการพัฒนาที่เป็นพื้นฐานก็คือ ทางด้านจิตใจ

ถ้าเราได้รับคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งที่มีประสิทธิภาพสูงมากแต่เราไม่รู้วิธีการใช้เราก็จะไม่ได้ใช้ประโยชน์จากคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นอย่างเต็มที่!!

คนเรามีศักยภาพมากมายมหาศาลที่แฝงเร้นอยู่ในตัวเองถ้าไม่นำมันออกมาใช้ ก็เป็นที่น่าเสียดายยิ่งนัก !! บางคนอยากเก่ง อยากประสบความสำเร็จ แต่ไม่รู้วิธีการว่าจะต้องทำอย่างไร ต้องเริ่มที่ตรงไหน ต้องฝึกฝนตัวเองอย่างไร

 1. วัตถุประสงค์ของโครงการ
  1.เพื่อให้บุคลากรมีความมั่นใจในตนเอง มีไฟในการทำงาน สร้างความกระตือรือร้นให้กับตนเองและผู้ร่วมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  2.เพื่อให้บุคลากรมีทัศนคติในการทำงานเชิงบวก
  3.เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากร เพื่อสร้างพลังในการทำงาน
 1. สิ่งที่บุคลากรและองค์กรจะได้รับ
 • มีความสุข มีไฟในการทำงาน
 • มีพลัง และกระตือรือร้น
 • มีความสุขในการทำงานและพิชิตเป้าหมายตามที่องค์กรกำหนดไว้
 1. โครงสร้างและรายละเอียดหลักสูตร

1. ปรับเปลี่ยนมุมมองความคิด

 • ค้นคว้ากับการสร้างความสุขในชีวิตการทำงานและการดำเนินชีวิต
 • ค้นคว้าสิ่งที่ทำให้ล้มเหลวในชีวิต
 • ค้นคว้าหาเทคนิคในการสร้างความกระตือรือร้น

2. ขยายมุมมองความคิดโดยผ่านการลงมือปฏิบัติและกิจกรรม

 • กิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับเด็กที่มีต่อตนเอง
 • กรณีศึกษาด้วยการปฏิบัติและลงมือทำ

 

 1. เทคนิคการฝึกอบรม

หลักสูตรการอบรม นี้ จะมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ปฏิบัติกิจกรรมอย่างจริงจังในทุกกิจกรรม

ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วมระหว่างการอบรมได้อย่างมีประสิทธิผล โดยแบ่งสัดส่วนของการอบรมออกเป็นดังนี้

• Action Learning 10 %

 • ฟังคำบรรยาย 20 %
 • ฝึกปฏิบัติ 50 %
 • กิจกรรรมกลุ่ม 15 %

• Role play 5 %

 

 Training Info

Duration :            0.5 Day

Date :                    TBA

Time :                   9.00-12.00 (Flexible)

Venue :                 Client’s Premise

Contact :              T 02 670 8980-3 ext.308 , M 092-282-7410

                                 E  training@acinfotec.com