MANAGING THE GENERATION GAP

 1. หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วยองค์กรที่เจริญเติบโตอย่างก้าวกระโดดในปัจจุบันนี้ จึงทำให้เกิดปัญหา “ช่องว่างของวัย -Generation Gap” ของบุคลากร ประกอบกับปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงทำให้ “คนรุ่นหัวหน้า” กับ “คนรุ่นพนักงาน-ลูกน้อง” มีกระบวนการคิด วิธีการทำงาน และวิธีการสื่อสาร เกิด “จุดกระทบ – Crack” ที่กินใจกัน จึงทำให้อัตราการลาออก อยู่ร่วมงานได้ไม่นาน เกิดขึ้นอย่างมากในหลากหลายองค์กร

มีคำกล่าวโทษหัวหน้างานว่า “พนักงานอยากเข้ามาทำงานเพราะองค์กร แต่ลาออกไปเพราะหัวหน้า”  ก็เพราะต่างไม่รู้จักกันอย่างลึกซึ้งดีพอ ปัจจุบันนี้ พนักงานลาออกเพราะพฤติกรรมและความเป็นตัวตนส่วนตัว” และหากพนักงานไม่ได้รับการแนะตระหนักให้เขาคิดให้ถ้วนถี่ด้วยกระบวนการให้คำปรึกษา รังแต่จะเกิดการสูญเสียหลายอย่างตามมา ไม่ว่าจะเป็นองค์กร หัวหน้างาน และตัวพนักงานเอง

ดังนั้น อย่ามัวเสียเวลาหาว่าใครถูกใครผิดอยู่เลย เอาเป็นว่า เอาเวลาที่มีค่านั้น มาหาทาง “แก้ไข-พัฒนา” น่าจะดีที่สุด

 1. วัตถุประสงค์ของโครงการ
 • เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างบุคคลแต่ละช่วงวัยให้บุคลากรเข้าใจซึ่งกันและกัน

2.เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรเปลี่ยนแปลง และปรับวิถีการทำงานร่วมกันอย่างเป็นสุข

3.เพื่อลดข้อขัดแย้งระหว่างวัย และเสริมสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในองค์กร

 1. สิ่งที่บุคลากรและองค์กรจะได้รับ
 • มีความสุข และความเข้าใจกับบุคลากรระหว่างวัยมากขึ้น
 • เข้าใจคนระหว่างวัย และสามารถให้คำชี้แนะ และรับฟังมากขึ้น
 • ลดอัตราการลาออกเนื่องจากความไม่เข้าใจกันในการปฏิบัติงาน
 1. เทคนิคการฝึกอบรม

หลักสูตรการอบรม นี้ จะมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ปฏิบัติกิจกรรมอย่างจริงจังในทุกกิจกรรม

ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วมระหว่างการอบรมได้อย่างมีประสิทธิผล โดยแบ่งสัดส่วนของการอบรมออกเป็นดังนี้

• Action Learning 10 %

 • ฟังคำบรรยาย 20 %
 • ฝึกปฏิบัติ 50 %
 • กิจกรรรมกลุ่ม 15 %

• Role play 5 %

 Training Info

Duration :          0.5 Day

Date :                    TBA

Time :                   9.00-12.00 (Flexible)

Venue :               Client’s Premise

Contact :             T 02 670 8980-3 ext.308 , M 092-282-7410

                                E  training@acinfotec.com