security review headline

ในปัจจุบันถึงแม้ว่าเทคโนโลยีด้านการพัฒนาข้อมูลจะก้าวล้ำนำสมัยไปมากแล้ว แต่การเปลี่ยนแปลง Technology เชิงโครงสร้างพื้นฐานภายในองค์กรยังไม่สามารถพัฒนาไปได้มากนัก อันมีสาเหตุเนื่องจากปัจจัยภายในหลายอย่าง ที่เกี่ยวข้องกับ people หรือ process ทำให้ไม่สามารถพัฒนา Technology ของระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ก้าวตามยุคปัจจุบัน

ดังนั้นเมื่อเกิดการค้นพบจุดอ่อนเชิงโครงสร้างใหม่ๆจึงไม่สามารถแก้ไขได้ทันท่วงทีเนื่องจากการปิดจุดอ่อนดังกล่าวเกี่ยวพันกับการดำเนินการเตรียมการในระบบสำคัญอื่นๆที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งในระยะเวลาที่ผ่านมาไม่นานมีการเปิดเผยจุดอ่อนร้ายแรงต่อระบบรักษาความปลอดภับระดับโครงสร้างหลายรายการ และยังมีจุดอ่อนเชิงโครงสร้างที่ค้นพบแต่ยังมิได้เปิดเผยอีกเป็นจำนวนมาก
การทบทวนและปรับปรุงความแข็งแรงของระบบรักษาความปลอดภัยเชิงโครงสร้างอย่างสม่ำเสมอ จึงเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายในองค์กร ซึ่งจะทำให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการประกอบธุรกิจได้อย่างราบรื่น ซึ่งรายการกิจกรรม Security Infrastructure Health Check ที่ควรทำเป็นประจำมีดังนี้

  • Security Infrastructure – Architecture Review
  • Security Infrastructure – Configuration Review
  • Security Infrastructure – Policy Enforcement Review
  • Security Infrastructure – System Optimization

Screen Shot 2558-10-07 at 2.43.49 PM

บริษัท ACInfotec เป็นผู้นำด้านบริการให้คำปรึกษาด้าน IT Security ในประเทศไทย โดยบริษัทมีผู้เชี่ยวชาญด้น IT Security หลายสาขา โดยเฉพาะการให้บริการตรวจสอบความความแข็งแรงของระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย ทั้งด้านการตรวจสอบความแข็งแรงของระบบ IT Security และด้านการปรับปรุงโครงสร้างเพื่อปิดจุดอ่อนของระบบในหลายระดับ จึงพัฒนาการให้บริการส่วน Security Infrastructure Health Check ดังนี้

Security Infrastructure Health CheckSecurity Infrastructure Health Check