KTBCS

>KTBCS

KTBCS รับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO 27001:2013 ตอกย้ำการให้ความสำคัญกับ Data Center Service ที่มั่นคงปลอดภัย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ตัวแทนผู้บริหารของบริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด (ACinfotec Co., Ltd.) คุณสมบูรณ์ นิลฟุ้งขจร – Consulting Development Manager พร้อมคณะ  ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ บริษัท กรุงไทย คอมพิวเตอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด (KTBCS) ในโอกาสรับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 สำหรับระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Management Systems: [...]