Insurance

>Insurance

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Cybersecurity for Insurance (CSI) โดย เอซีอินโฟเทค (ACinfotec Co.,Ltd.)

ในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันทางธุรกิจ กลุ่มประกันวินาศภัยซึ่งเป็นธุรกิจที่มีความสำคัญกับประเทศ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนากลยุทธ์ด้านการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการปกป้องความเสียหายทางไซเบอร์ที่อาจเกิดขึ้น หนึ่งในการพัฒนาที่สำคัญคือ การสร้างบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศให้มีความแข็งแกร่ง ปิดช่องโหว่จากการถูกโจมตีทางไซเบอร์ […]