การทวีความซับซ้อนของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย รวมถึงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการป้องกันภัยและกระบวนการรักษาความปลอดภัยขององค์กร เพิ่มขึ้นอย่างมากให้รอบหลายปีที่ผ่านมา ส่งผลให้แฮกเกอร์เปลี่ยนเป้าหมายไปมุ่งโจมตีที่จุดอ่อนที่สุดซึ่งก็คือคน  และหนึ่งในเทคนิคการโจมตีที่แฮกเกอร์นิยมใช้มากที่สุด คือ ฟิชชิง (Phishing)

Phishing simulation services

ฟิชชิงเป็นกลวิธีที่แฮกเกอร์ใช้หลอกลวงผู้เสียหาย ซึ่งเหยื่อล่อก็คือ อีเมลปลอม รวมถึง เว็บเพจปลอม ที่ทำให้ผู้เหยื่ออ่านแล้วหลงเชื่อ และกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่คนร้ายต้องการ เช่น ตอบกลับอีเมลร้องขอข้อมูลสำคัญ หรือ กดลิงก์เชื่อมต่อไปยังหน้าเว็บประสงค์ร้ายซึ่งอาจฝังมัลแวร์ หรือ หลอกให้กรอกข้อมูลสำคัญลงในหน้าเว็บเพจปลอม หรือ หลอกให้เปิดไฟล์-ดาวน์โหลด-ติดตั้งโปรแกรมประสงค์ร้ายเพื่อเปิดช่องทางให้แฮกเกอร์เข้าควบคุมเครื่องหรือเข้าถึงข้อมูลสำคัญ จากผลการศึกษาวิจัยพบว่า กว่า 91% ของการเหตุการณ์การโจมตีทางไซเบอร์ที่ประสบผลสำเร็จนั้นเริ่มต้นจากอีเมลฟิชชิง

การให้ความรู้แก่บุคลากรในองค์กร เพื่อให้รู้จัก เข้าใจ และสามารถรับมือต่อการโจมตีแบบฟิชชิง จึงเป็นหัวใจสำคัญในการรักษาไว้ซึ่งความมั่นคงปลอดภัยขององค์กรและเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการปกป้ององค์กรจากภัยคุกคามประเภทฟิชชิง

การทำ Phishing Simulation คืออะไร

การทำ Phishing Simulation คือ การจำลองอีเมลฟิชชิงส่งให้กลุ่มผู้ใช้งานภายในองค์กร เพื่อวัดระดับความเสี่ยงขององค์กรต่อภัยคุกคามประเภทฟิชชิง และวัดความตระหนักของผู้ใช้งานในการแยกแยะฟิชชิงอีเมล โดยมีการเก็บบันทึกผลการทดสอบและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำไปวางแผนและจัดอบรมพัฒนาความรู้ รวมถึงปรับปรุงมาตรการป้องกันภัยฟิชชิงขององค์กร จากสถิติพบว่าองค์กรที่ทำ Phishing Simulation อย่างต่อเนื่อง ผู้ใช้งานที่ตกเป็นเหยื่อของฟิชชิงในการทดสอบจะลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

Phishing Simulation Services by ACinfotec – การป้องกันเริ่มที่คน เริ่มฝึกฝนบุคลากรของท่านวันนี้!

อีกหนึ่งบริการจากACinfotec ที่จะทำให้บุคลากรในองค์กรของท่านสามารถสัมผัสประสบการณ์จริง และเรียนรู้ถึงการรับมือการโจมตีประเภทฟิชชิง ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่องสำหรับบุคลากรผู้เข้าร่วมฝึกอบรม อันได้แก่

Phishing Simulation

จำลองอีเมลฟิชชิงด้วยรูปแบบเหตุการณ์เสมือนจริง ส่งให้บุคลากรในองค์กร เพื่อสร้างประสบการณ์และความคุ้นเคยต่อรูปแบบของอีเมลฟิชชิง รวมถึงฝึกฝนเทคนิควิธีในการสังเกตและแยกแยะอีเมลฟิชชิง  ซึ่งเหล่านี้ได้รับการออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญด้าน Cyber Security ปรับแต่งให้สอดคล้องกับแต่ละองค์กร โดยคำนึงถึงประสิทธิผลในการเรียนรู้ ความเสี่ยงและผลกระทบ เพื่อป้องกันเหตุอันไม่พึงประสงค์

Data Analysis 

วิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมและความตระหนักรู้ของบุคลากรในองค์กร การรายงานผลเพื่อให้ทราบจุดบกพร่อง เพื่อสามารถวางแผนและกำหนดมาตรการในการเพิ่มระดับความมั่นคงปลอดภัยขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงรายงานวิเคราะห์ภายรวมและแนวโน้มของระดับความเสี่ยงขององค์กร และเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องขององค์กรโดยผู้เชี่ยวชาญด้าน Cyber Security

Interactive User Training

ให้ความรู้ สร้างความตระหนัก และพัฒนาความสามารถในการแยกแยะฟิชชิงอีเมลให้แก่บุคลากรขององค์กร โดยเฉพาะบุคคลที่พบว่ามีความเสี่ยงต่อการโจมตีประเภทฟิชชิง ผ่านหลักสูตรฝึกอบรมแบบ E-learning พร้อมคำถามวัดความตระหนัก (Quiz) นอกจากนี้ ACinfotec ยังมีบริการจัดทำสื่อเพื่อเสริมสร้างความรู้ความตระหนักในรูปแบบอื่นๆ ตัวอย่างเช่น

  • หลักสูตรฝึกอบรมแบบ classroom training โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและมีชื่อเสียงด้าน Cyber Security
  • อีเมล newsletters เพื่อสื่อสารความรู้ความตระหนัก
  • VDO animation หรือละคร เพื่อสร้างเสริมความรู้ความตระหนัก
  • โปสเตอร์ เกมส์และกิจกรรมอื่นๆ เช่น จัดอีเวนต์งาน Security Awareness Day เพื่อปลูกฝังความตระหนักและเน้นย้ำถึงอันตรายของภัยคุกคามไซเบอร์ ผ่านกิจกรรมที่สนุกสนานและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กร

Phishing Stimulated Emails

Why ACinfotec Phishing Simulation?

  • Professional & Experience ออกแบบและดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญด้าน Cyber Security ที่มีประสบการณ์ให้คำปรึกษาองค์กรชั้นนำมากมายในประเทศไทย
  • Tailor-made Testing Scenario ออกแบบโดยพิจารณาตามบริบทและความเสี่ยงของแต่ละองค์กร เช่น ภาษา วัฒนธรรมองค์กร บุคลากร อีกทั้งสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้า และอัพเดทรูปแบบอย่างสม่ำเสมอให้ทันต่อภัยคุกคามในปัจจุบัน
  • Mature Services ออกแบบและดำเนินการโดยคำนึงถึงความเสี่ยงและผลกระทบในแต่ละขั้นตอนการดำเนินงาน  รวมถึงมีแผนการจัดการความเสี่ยง (Risk Management) และแผนการสื่อสาร (Communication Plan) เพื่อป้องกันเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์
  • Performance and Capacity ระบบสามารถรองรับจำนวนผู้เข้าร่วมฝึกอบรมได้ ตั้งแต่ หลักร้อย ไปจนถึง หลักแสน
  • Varity of Media & Content ความหลากหลายของสื่อและรูปแบบการให้ความรู้และสร้างความตระหนัก ทำให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการและข้อจำกัดของแต่ละองค์กรได้อย่างยืดหยุ่น

 

ทำ Phishing Simulation กับเรา