Project Description

ขอแสดงความยินดีกับอีกหนึ่งความสำเร็จของบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้รับรองระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013

01

 ในวันที่ 20 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา บมจ.เมืองไทยประกันภัย ได้จัดพิธีรับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ระบบการบริหารจัดการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ บริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด ที่ปรึกษาโครงการฯ และบริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ตรวจประเมินรับรองมาตรฐาน ได้เข้าร่วมเเสดงความยินดีเเก่ บมจ.เมืองไทยประกันภัย โดยมีคุณนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำทีมคณะทำงานเข้าร่วมพิธีรับมอบใบรับรองมาตรฐาน

 
02

โดยความสำเร็จในครั้งนี้ เป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ บมจ.เมืองไทยประกันภัย ที่ต้องการปกป้องข้อมูลของลูกค้าและระบบสารสนเทศจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ เพื่อให้ทีมงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลแล้ว ความสำเร็จในครั้งนี้ยังสามารถต่อยอดในการเตรียม นอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศเพื่อรองรับการปฎิบัติตามขอบเขตของ “ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการออกกรมธรรม์ประกันภัย การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย และการชดใช้เงินหรือค่าสินไหมตามสัญญาประกันภัย โดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2560” ซึ่งกำหนดให้การเสนอขาย การออกกรมธรรม์ และการชดใช้เงินตามสัญญาที่กระทำโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Insurance) ต้องมีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม โดยประกาศดังกล่าวได้อ้างอิงมาจากมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ระบบการบริหารจัดการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

03

ทางทีมงานขอแสดงความยินดีด้วยอีกครั้งนะคะ

04