Project Description

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ตัวแทนผู้บริหารของบริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด (ACinfotec Co., Ltd.) คุณศาศวัต มาลัยวงศ์ – Business Director / Executive Consultant พร้อมคณะ  ได้ร่วมแสดงความยินดีกับธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ณ สำนักงานใหญ่ ธนาคารกสิกรไทย ถนนราษฎร์บูรณะ ในโอกาสรับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 22301:2012 สำหรับระบบบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management Systems: BCMS) จากบริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (BSI Certification Services Co., Ltd.) ซึ่งเป็นสถาบันรับรองมาตรฐานแห่งชาติของประเทศอังกฤษ

โดยในครั้งนี้ คุณศันสนา สุขะนันท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารความเสี่ยงองค์การธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และคณะทำงาน ได้ให้เกียรติร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก รับมอบช่อดอกไม้ และของที่ระลึกพิเศษจากทางบริษัทฯ อีกด้วย

 

ISO 22301 คือ มาตรฐานสากลด้านการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ซึ่งเน้นความสำคัญที่ “ระบบการบริหารจัดการ” (Management System) โดยมีข้อกำหนดต่าง ๆ ที่องค์กรพึงจัดทำ นำไป ปฏิบัติ รักษาไว้ และปรับปรุงระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ รวมถึงกำหนดให้มีการจัดทำแผนรับมือเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น เพื่อลดความสูญเสีย และคงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบัน ธนาคารกสิกรไทย หรือ KBank  มีความเป็น Digital Banking มากขึ้นเรื่อย ๆ ด้วยบริการต่าง ๆ ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในยุคสังคมไร้เงินสด (Cashless Society) เช่น K PLUS, K Cyber, K SME เป็นต้น ความสามารถในการฟื้นฟูการให้บริการจากเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดการหยุดชะงัก และความสามารถในการให้บริการได้อย่างต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งที่สำคัญในการทำให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นในสินค้าและบริการ การได้รับใบรับรองครั้งนี้ นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งเพราะเป็นแบบ Accredited แห่งแรกของธนาคารในประเทศไทย

 

เอซีอินโฟเทค ในฐานะทีมงานที่ปรึกษาการจัดทำมาตรฐาน ISO 22301:2012 จึงขอแสดงความยินดีกับทาง KBank  มา ณ โอกาสนี้

หากบริษัท/องค์กรของท่านมีความสนใจจัดทำและขอใบรับรองมาตรฐาน ISO 22301 ติดต่อเราได้ที่นี่