Project Description

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ตัวแทนผู้บริหารของบริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด (ACinfotec Co., Ltd.) คุณจริญญา จันทร์ปาน – Sales and Solutions Delivery Director พร้อมคณะ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA ณ อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์   ในโอกาสที่องค์การได้รับมอบใบรับรองมาตรฐานISO 22301:2012 (Business Continuity Management System: BCMS) แบบ Accredited สำหรับระบบให้บริการไอทีภาครัฐที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

โดยในครั้งนี้ ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการ สพร., นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการ สพร. และนายชรินทร์ ธีรฐิตยางกูร ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ พร้อมทั้งคณะทำงาน ได้ให้เกียรติร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวคิดมุมมองด้าน Cybersecurity & Business Continuity กับทางบริษัทฯ อีกด้วย

 

สพร. เป็นหน่วยงานกลางของระบบรัฐบาลดิจิทัล ทำหน้าที่ให้บริการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการของหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานอื่นเกี่ยวกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล รวมไปถึงการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบการให้บริการหรือแอปพลิเคชันพื้นฐานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลดิจิทัล ดังนั้นจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่องค์การจะต้องมีแผนรองรับความเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินตามแผนงานของรัฐ

 

มาตรฐาน ISO 22301 มุ่งเน้นความสำคัญในเรื่องต่อไปนี้

1. การทำความเข้าใจความต้องการขององค์กร และความจำเป็นในการกำหนดนโยบาย และวัตถุประสงค์ของการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
2. การเตรียมความพร้อม และสร้างความสามารถในการกู้กระบวนการธุรกิจเมื่อมีเหตุวิกฤติ หรือภัยพิบัติเกิดขึ้น
3. การตรวจสอบ ทบทวนประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ BCMS
4. การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

องค์กรหรือบริษัทในยุคดิจิทัลจึงควรมีใบรับรองมาตรฐานดังกล่าว เพื่อให้ระบบ กระบวนการ และบริการทางธุรกิจที่สำคัญมีความต่อเนื่อง สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้อง

เอซีอินโฟเทค ในฐานะทีมงานที่ปรึกษาการจัดทำมาตรฐาน ISO 22301:2012 จึงขอแสดงความยินดีกับทาง DGA มา ณ โอกาสนี้

 

 

ข้อมูลอ้างอิง:

http://www.dga.or.th

https://wordpress-797845-2729752.cloudwaysapps.com/2012/05/17/business-continuity-management/

• https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:22301:ed-1:v2:en

หากบริษัท/องค์กรของท่านมีความสนใจจัดทำและขอใบรับรองมาตรฐาน ISO 22301 ติดต่อเราได้ที่นี่