Project Description

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน ที่ผ่านมา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้จัดพิธีรับมอบใบรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2005 ระบบบริหารจัดการความปลอดภัยทางสารสนเทศ ของศูนย์คอมพิวเตอร์ โดยได้รับเกียรติจาก คุณจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการและผู้จัดการ เป็นประธานในพิธี

ในโอกาสนี้ ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด ได้เข้าร่วมในพิธี กล่าวแสดงความยินดี มอบกระเช้าดอกไม้ และของที่ระลึก ในฐานะบริษัทที่ปรึกษาให้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

SET Ceremony 08

และ Mr.David George Horlock กรรมการผู้จัดการ สถาบันมาตรฐานอังกฤษ ประจำภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ร่วมแสดงความยินดีในฐานะ องค์กรตรวจรับรองมาตรฐาน ISO (Certification Body)

SET Ceremony 03

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสำคัญกับการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน และผู้เกี่ยวข้อง มุ่งเน้นการบริหารจัดการความปลอดภัยของข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัยสากล ISO/IEC 27001:2005 เพื่อให้ระบบงานและเครือข่ายของตลาดหลักทรัพย์ฯ มีความปลอดภัยทั้งแก่นักลงทุน และผู้เกี่ยวข้องในบริการของตลาดหลักทรัพย์ฯ

 

SET Ceremony 05