ด้วยสถานการณ์การแข่งขันที่สูงขึ้นในทุกธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสายวิชาชีพ IT ซึ่งถูก Disrupt จากเทคโนโลยีและ New Business Model ทำให้ทุกคน ทุกองค์กร ให้ความสำคัญในการ Up-Skill & Re-Skill ด้วยการเลือกเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก และมี Certificate การันตีความเชี่ยวชาญ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้ตนเองและพัฒนาทักษะให้เป็นที่ต้องการขององค์กรชั้นนำ ในปี 2020 ที่ผ่านมาสถานการณ์ COVID-19 ทำให้ทุกธุรกิจต้องปรับตัวไปพร้อม ๆ กับการพัฒนาบุคลากรในองค์กร บางองค์กรมีการ Work from Home และปรับรูปแบบการทำงาน รวมถึงการฝึกอบรมโดยใช้โปรแกรมการสื่อสารประเภท         E-Meeting เช่น Zoom , Google Meet หรือ Microsoft Team บทความนี้จะแชร์ข้อมูลจากประสบการณ์ของ ACinfotec Training Center เกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมและ Certificate ที่เป็นที่ยอมรับของบุคลากรสาย IT ในปี 2020 และเทรนด์ของหลักสูตรที่น่าสนใจและคาดว่าจะได้รับความนิยมในปี 2021

Certificate แห่งปี 2020 และต่อเนื่องมาถึงปี 2021
ในปี 2020 มีหลักสูตรด้านมาตรฐาน ISO และ IT Security ที่น่าสนใจมากมาย เนื่องจากปีที่ผ่านมาเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงการดำเนินงาน มาตรฐานขององค์กรจึงเป็นสิ่งสำคัญ และเป็นเครื่องการันตีให้ลูกค้ามั่นใจในองค์กรเหล่านั้น หลักสูตรที่ได้รับความสนใจมาแรงเป็นอันดับ 1 ได้แก่ค่าย PECB

ในหลักสูตร PECB Certified Data Protection Officer (CDPO) หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ทำให้เกิดการตื่นตัว และกระตุ้นให้แต่ละองค์กรต้องเตรียมการให้บุคลากรของตนมี Certificate ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รองลงมาจะเป็นหลักสูตร PECB Certified ISO 27001 Lead Implementer มาตรฐานยอดฮิตที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและหลักสูตร Certified อื่น ๆ อาทิ ISO 20000, ISO 27701 ตามลำดับ


Certified Ethical Hacker ซึ่งปัจจุบันเป็นเวอร์ชั่น 11 โดย ACinfotec จัดอบรมรุ่นแรกไปเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2020 หลังจาก ECC ประกาศเวอร์ชั่น 11 ออกมาอย่างเป็นทางการเพียงไม่นาน อันดับถัดไปได้แก่ Computer Hacking Forensic Investigator (CHFI) v9, EC-Council Certified Security Analyst (ECSA) v10 และ EC-Council Certified Incident Handler (ECIH) v2 ตามลำดับ โดยหลักสูตรของ ECC ที่จัดโดย ACinfotec เป็นหลักสูตรพร้อมสอบ ด้วยสถิติผู้เข้าอบรมสอบผ่าน 100% ในปี 2020 และคาดว่าหลักสูตรของ EC-Council จะยังแรงต่อเนื่องในปี 2021


ในปี 2020 แม้จะมีสถานการณ์ COVID-19 ที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการจัดอบรมในรูปแบบ Classroom ตามปกติ แต่ยังมีลูกค้าบางกลุ่มเลือกที่จะเดินทางมาอบรมที่สถาบัน ACinfotec เพราะอยากพบและสนทนากับอาจารย์ผู้สอนอย่างใกล้ชิด ซึ่งค่อนข้างสวนกระแสกับสถานการณ์ รวมถึงการสอบก็เช่นเดียวกัน จากสถิติของศูนย์ฝึกอบรม ACinfotec พบว่ามีผู้อบรมหลายกลุ่มพึงพอใจที่จะรับการอบรมผ่านระบบ E-Meeting เช่น Zoom, Google Meet, MS Team มากขึ้นแต่ยังเป็นจำนวนน้อยกว่าผู้เข้าอบรมแบบ Classroom อ้างอิงจากตัวเลขตาม Pie Chart ด้านล่างนี้

จะเห็นได้ว่าการอบรมหลักสูตรด้าน IT Security แบบ Classroom ยังเป็นตัวเลือกแรกเมื่อเทียบกับการเรียนแบบ Online Training หากการฝึกอบรมในหลักสูตรนั้น ๆ มีเนื้อหาเฉพาะทางหรือเนื้อหาที่เน้นไปในเชิงเทคนิค ศูนย์ฝึกอบรม ACinfotec จึงยังคงจัดให้มีการอบรมทั้งแบบ Classroom* และแบบ Online เพื่อความสะดวกของลูกค้า โดยยึดหลักสุขอนามัยและความปลอดภัยสูงสุด
* หมายเหตุ: การจัดอบรมแบบ Classroom ขึ้นกับสถานการณ์และการประกาศของภาครัฐ


คาดการณ์ Certificate มาแรงในปี 2021เนื่องจากสหภาพยุโรป (The European Union – EU) ได้ออกกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (General Data Protection Regulation – GDPR) มีผลบังคับใช้เมื่อ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของพลเมืองสหภาพยุโรป ไม่ว่าข้อมูลจะถูกจัดเก็บอยู่แห่งใดในโลกหรือแม้ว่าบริษัทที่ประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศที่ไม่ได้ตั้งอยู่ในสหภาพยุโรปแต่มีลูกค้าเป็นพลเมือง EU ก็ต้องปฏิบัติตามในระดับที่เท่าเทียมหรือมากกว่า GDPR มีความชัดเจน รัดกุม โปร่งใส มีมาตรฐานเดียวกันกับยุโรปอย่างเคร่งครัด

เนื่องจากสหภาพยุโรป (The European Union – EU) ได้ออกกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (General Data Protection Regulation – GDPR) มีผลบังคับใช้เมื่อ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของพลเมืองสหภาพยุโรป ไม่ว่าข้อมูลจะถูกจัดเก็บอยู่แห่งใดในโลกหรือแม้ว่าบริษัทที่ประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศที่ไม่ได้ตั้งอยู่ในสหภาพยุโรปแต่มีลูกค้าเป็นพลเมือง EU ก็ต้องปฏิบัติตามในระดับที่เท่าเทียมหรือมากกว่า GDPR มีความชัดเจน รัดกุม โปร่งใส มีมาตรฐานเดียวกันกับยุโรปอย่างเคร่งครัด

IAPP ได้ทำความร่วมมือและเป็นพันธมิตรทางธุรกิจระดับภูมิภาคในหลากหลายประเทศในโลก รวมถึงประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา IAPP ได้ประกาศแต่งตั้ง ACinfotec Training Center (ACTC) เป็น Partner หนึ่งเดียวในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ โดย ACinfotec สามารถจัดฝึกอบรมหลักสูตร Privacy Certification Programs ที่เป็น Official Course ของ IAPP มีหลักสูตรที่ได้รับความนิยมในต่างประเทศ และคาดการณ์ว่าจะมาแรงในประเทศไทย ดังนี้

  1. หลักสูตร CIPP (Certified Information Privacy Professional)
    เป็นหลักสูตรเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่เหมาะกับผู้ที่ต้องทำงานด้าน Privacy โดยเฉพาะ และผู้เข้าอบรมยังสามารถเลือกเรียนรู้ข้อบังคับสากลที่แตกต่างออกไปในแต่ละภูมิภาค เช่น ยุโรป อเมริกาและเอเชีย
  2. หลักสูตร CIPM (Certified Information Privacy Manager) ​เป็นหลักสูตรสำหรับผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็น Privacy Manager, Privacy Leader หรือ DPO ขององค์กร โดยผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้วิธีการสร้าง Privacy Program Framework ขององค์กร และการจัดการการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในการดำเนินงานประจำวัน (day-to-day privacy operations
  3. หลักสูตร CIPT (Certified Information Privacy Technologist)เป็นหลักสูตรที่เป็น Signature ของ IAPP มีเนื้อหาครอบคลุมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงหลักการ Privacy by Design, Privacy by Default เพื่อให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจด้วยเทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด

CIPP CIPM และ CIPT เป็น Leading Privacy Certifications ที่ได้รับความไว้วางใจโดยผู้เชี่ยวชาญหลายพันคนทั่วโลก และได้รับการรับรองโดย American National Standards Institute (ANSI) ภายใต้มาตรฐาน ISO 17024:2012


นอกเหนือจากเรื่องกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) ที่ได้รับความสนใจจากทุกภาคส่วนในประเทศไทย ต้องยอมรับว่าจากเหตุการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ที่กระทบต่อภาคเศรษฐกิจทั่วโลก เป็นตัวเร่งให้หลายองค์กรเล็งเห็นว่าการ Migrate ระบบ IT ปกติ ไปยัง Cloud เป็นเรื่องจำเป็นที่ต้องรีบดำเนินการเพื่อรองรับการทำงานแบบ Work Anywhere ทำให้การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ Cloud (Cloud Security) เป็นสิ่งที่จำเป็นตามไปด้วย

The Cloud Security Alliance (CSA) องค์กรชั้นนำของโลกที่กำหนดมาตรฐานการรับรองและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับ Cloud Security ได้แต่งตั้งให้ ACinfotec เป็น Partner หนึ่งเดียวในประเทศไทยอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 โดย ACinfotec สามารถจัดฝึกอบรมหลักสูตร Certificate of Cloud Security Knowledge (CCSK/CCSK Plus) – หลักสูตรที่ได้รับการแนะนำจาก the European Union Agency for Network & Information Security (ENISA) ครอบคลุม Security Controls สำหรับ Cloud (Cloud Control Matrix: CCM) ที่จะทำให้ทุกคนเข้าใจวิธีการจัดการ Cloud Security อย่างแท้จริง


ข้อมูลเพิ่มเติมของหลักสูตรฝึกอบรม

หลักสูตร IAPP CIPM: http://bit.ly/3rUcPgA

หลักสูตร IAPP CIPT: http://bit.ly/3ahKo6s

หลักสูตร CSA CCSK: http://bit.ly/3jOo87b

หลักสูตร CEHv11: http://bit.ly/3qdcqVc

หลักสูตร CHFIv9: http://bit.ly/3uM8z58

หลักสูตร ECSAv10: http://bit.ly/3bcla9Y

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรมเพิ่มเติม หรือติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ training@acinfotec.com หรือ โทร. 02-6708980 EXT 304, 305