Acinfotec 3 กค. 58 – ACinfotec ได้ร่วมมือกับ Datacom Training Center ประเทศลาว จัดการอบรมหลักสูตร Certified Hacking Forensic Investigator (CHFI) ให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐบาลลาว ในช่วงระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2558 ที่นครเวียงจันทน์ ประเทศลาว โดยวิทยากรในครั้งนี้คือ ผศ.ดร.ศุภกร กังพิศดาร Training Director/Executive Consultant บริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด