เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 ทางบริษัท เอซีอินโฟเทค ได้มีโอกาสไปอบรมให้กับทีมผู้บริหารธนาคารอิสลาม แห่งประเทศไทย ในหัวข้อ Security Awareness for Management โดยวิทยากรมีด้วยกัน2ท่าน คืออ.พรสุข Senior Security Architect และ อ.สิทธิพงศ์ Senior Consultant เพื่อเป็นการเสริมสร้างความตระหนักรู้เบื้องต้นให้แก่ผู้บริหารก่อนส่งผ่านไปยังพนักงานและผู้ปฏิบัติงาน ต้องขอขอบคุณผู้บริหารและทีมงานธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ที่ให้ความไว้วางใจ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ร่วมงานกันอีกค่ะ