Acinfotec 30 เม.ย. 58 – เมื่อวันที่ 29 – 30 เมษายน 58 ทางบริษัทเอซีอินโฟเทคได้มีโอกาสไปจัดอบรมให้กับธนาคารกรุงศรีอยุธยา ในหลักสูตร Cybersecurity for IT Audit โดย อ.ศุภกร กังพิศดาร Training Director ของทางเอซีอินโฟเทค ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณความไว้วางใจอีกครั้งจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา ที่เลือกศูนย์ฝึอบรมเอซีอินโฟเทคและเชื่อมั่นในตัววิทยากรของเรา