หลักสูตร ECSA/LPTv4 มุ่งเน้นในการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญระดับสูงทางด้าน Advanced Hacking และ Penetration Testing โดยภายในหลักสูตรมุ่งเน้นการเรียนภาคปฏิบัติทางด้านต่างๆ ครอบคลุมระบบเครือข่าย ระบบปฏิบัติการ รวมทั้งแอพพลิเคชัน

Screen Shot 2556-07-16 at 12.14.22 AM

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรระดับสูงที่ต่อเนื่องจากหลักสูตร Certified Ethical Hacker (C|EH) ที่ผ่านมาได้มีการควบรวมหลักสูตรสองหลักสูตรเข้าด้วยกัน คือ  EC-Council Certified Security Analyst (E|CSA) และ Licensed Penetration Tester (L|PT) โดยที่เนื้อหาจะมีทั้งสิ้น 47 Module ครอบคลุมการออกแบบ การรักษาความมั่นคงปลอดภัย รวมไปถึงการทดสอบระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์จากภัยคุกคามด้านต่างๆ นอกจากนี้ผู้เข้าอบรมจะยังได้ศึกษากระบวนการตามแนวทางของ Licensed Penetration Tester ซึ่งประกอบด้วยหลักการ เครื่องมือ และเทคนิคที่ใช้ในการตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของระบบที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในนานาประเทศ ผู้เข้าอบรมจะสามารถระบุปัญหาทางด้านความมั่นคงปลอดภัย และในขณะเดียวกันยังสามารถเรียนรู้ที่จะหลีกเลี่ยงและกำจัดปัญหาดังกล่าวได้อีกด้วย

หัวข้อในการอบรมทั้งหมดมีจำนวน 47 Module ดังนี้

 1. The Need for Security Analysis
 2. Advanced Googling
 3. TCP/IP Packet Analysis
 4. Advanced Sniffing Techniques
 5. Vulnerability Analysis with Nessus
 6. Advanced Wireless Testing
 7. Designing a DMZ
 8. Snort Analysis
 9. Log Analysis
 10. Advanced Exploits and Tools
 11. Pen Testing Methodologies
 12. Customers and Legal Agreements
 13. Rules of Engagement
 14. Penetration Testing Planning and Scheduling
 15. Pre Penetration Testing Checklist
 16. Information Gathering
 17. Vulnerability Analysis
 18. External Penetration Testing
 19. Internal Network Penetration Testing
 20. Routers and Switches Penetration Testing
 21. Firewall Penetration Testing
 22. IDS Penetration Testing
 23. Wireless Network Penetration Testing
 24. Denial of Service Penetration Testing
 25. Password Cracking Penetration Testing
 26. Social Engineering Penetration Testing
 27. Stolen Laptop, PDAs and Cell phones Penetration Testing
 28. Application Penetration Testing
 29. Physical Security Penetration Testing
 30. Database Penetration testing
 31. VoIP Penetration Testing
 32. VPN Penetration Testing
 33. War Dialing
 34. Virus and Trojan Detection
 35. Log Management Penetration Testing
 36. File Integrity Checking
 37. Blue Tooth and Hand held Device Penetration Testing
 38. Telecommunication and Broadband Communication Penetration Testing
 39. Email Security Penetration Testing
 40. Security Patches Penetration Testing
 41. Data Leakage Penetration Testing
 42. Penetration Testing Deliverables and Conclusion
 43. Penetration Testing Report and Documentation Writing
 44. Penetration Testing Report Analysis
 45. Post Testing Actions
 46. Ethics of a Licensed Penetration Tester
 47. Standards and Compliance

ดาวน์โหลด Course Outline ของหลักสูตร ECSA/LPT

Screen Shot 2556-07-16 at 12.14.44 AM

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร
Network server administrators, Firewall Administrators, Security Testers, System Administrators and Risk Assessment

ระยะเวลาในการอบรม
การอบรมใช้เวลาทั้งสิ้น 5 วันรวมสอบใบรับรอง E|CSA ในวันสุดท้ายของการอบรม

การสอบใบรับรอง E|CSA
ผู้เข้ารับการอบรมและสอบจะต้องสอบผ่านขั้นต่ำ 70% ของข้อสอบทั้งสิ้น 50 ข้อ ภายในระยะเวลา 2  ชั่วโมง การสอบเป็นแบบ Multiple Choices โดยใช้ข้อสอบหมายเลข 412-79 จึงจะถือว่าได้รับใบรับรอง E|CSA หลังจากนั้นผู้ที่ผ่านการอบรม E|CSA จึงจะมีสิทธิ์สมัครเพื่อขอรับใบรับรอง Licensed Penetration Tester (L|PT) ต่อไป

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับใบรับรอง Licensed Penetration Tester (L|PT)