ISO 22301 มาตรฐานสากล ใหม่ล่าสุด สำหรับการบริหารจัดการความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ (BCMS)Press Release_BCMS

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2555 ที่ผ่านมา International Organization for Standardization (ISO) ได้ประกาศเปิดตัว อย่างเป็นทางการ สำหรับ มาตรฐาน ISO 22301 “Societal security — Business continuity management systems — Requirements” ซึ่งเป็นมาตรฐานด้านการบริหารจัดการความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ โดยจะแทนที่มาตรฐานเดิม BS 25999 มาตรฐานนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้องค์กรเตรียมความพร้อมสำหรับการรับมือกับเหตุวิกฤติ หรือภัยพิบัติ และสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

มาตรฐาน ISO 22301 ระบุข้อกำหนดสำหรับการจัดทำและปรับปรุง “ระบบบริหารจัดการความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ” (BCMS) จนได้รับการรับรอง โดยข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 22301สามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกองค์กร ทุกกลุ่มธุรกิจ โดยไม่ขึ้นอยู่กับประเภท หรือขนาด มาตรฐานISO 22301 มุ่งเน้นความสำคัญของ

1. การทำความเข้าใจความต้องการขององค์กร และความจำเป็นในการกำหนดนโยบาย และวัตถุประสงค์ของการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
2. การเตรียมความพร้อม และสร้างความสามารถในการกู้กระบวนการธุรกิจเมื่อมีเหตุวิกฤติ หรือภัยพิบัติเกิดขึ้น
3. การตรวจสอบ ทบทวนประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ BCMS
4. การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

Light Blue

Orange

Green
สนใจสอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 02-670-8980 หรือ security@acinfotec.com